Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

20 januari 2020

Veel regels in ons land worden met een zekere regelmaat aangepast. In het onderstaande artikel wil ik dieper ingaan op de wijzigingen per 1/1/2020. En meer in het bijzonder op een taai onderwerp wat de laatste tijd vaker in de pers is geweest en wat door veel werkgevers als onrechtvaardig wordt gezien te weten: De Transitievergoeding na 2 jaar ziekte. Voor veel werkgevers voelde dit als zeer onrechtvaardig. De oplossing in het verleden was het zogenaamde slapende dienstverband. Hierdoor was er geen transitievergoeding verschuldigd. De overheid was hier niet blij mee en is nu met de oplossing gekomen. In het onderstaande artikel kunt u hier meer over lezen.

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Als een werknemer langdurig ziek wordt, dan moet de werkgever het loon gedurende maximaal 104 weken doorbetalen en daarnaast moet de werkgever voldoende re-integratie-inspanningen verrichten conform de Wet verbetering Poortwachter. Uiteraard zorgt dit voor een kostenpost bij de werkgever.

Als na het verstrijken van deze periode blijkt, dat de werknemer nog steeds arbeidsongeschikt is en u heeft als de werkgever geen passend werk voorhanden, dan kunt u ontslag aanvragen bij het UWV.

U bent dan wel een transitievergoeding verschuldigd. De overheid wil de kosten voor de werkgevers bij het einde van het dienstverband na langdurige arbeidsongeschiktheid verminderen, zonder dat de rechten van de werknemers worden geschaad. Hiervoor wordt daarom de wet per 1 januari 2020 aangepast.

Gevolgen van deze wetswijzigingen

Als de werknemer wordt ontslagen in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid, dan kunt U bij het UWV een compensatie aanvragen van de betaalde transitievergoeding. Hierbij wordt er geen onderscheid gemaakt naar de aard van de arbeidsovereenkomst. Ook als het contract wordt

ontbonden met wederzijds goedvinden, omdat de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, bestaat er recht op deze compensatie. De wetgever heeft hiervoor gekozen, omdat men wil voorkomen dat werkgevers zich anders onnodig tot het UWV of de rechter wenden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit zou op die plaatsen weer leiden tot extra werk en daarmee tot hogere kosten.

Compensatie

U krijgt een compensatie door het UWV van de betaalde transitievergoeding én de eventueel daarop al in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten. U mag immers de transitievergoeding onder voorwaarden verlagen met al gemaakte transitie- en inzetbaarheidskosten. Deze komen immers ook in aanmerking voor compensatie door het UWV.

De hoogte van de compensatie wordt wel op een aantal punten beperkt:

  • de periode waar de compensatie over wordt berekend, eindigt na twee jaar ziekte. Na deze twee jaar hoeft de werkgever het loon immers niet meer door te betalen. De periode van de opzegtermijn blijft daarmee buiten beschouwing. Ook wil men hiermee voorkomen dat werknemers langer in dienst worden gehouden om zo recht te krijgen op een hogere compensatie;
  • de compensatie is niet hoger dan het aan de werknemer tijdens ziekte betaalde brutoloon;
  • als de werkgever een loonsanctie opgelegd heeft gekregen, omdat hij onvoldoende re-integratieinspanningen heeft geleverd, dan telt deze periode niet mee;
  • de compensatie bij beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden is alleen maar van toepassing als de reden van ontslag gelijk is aan een wettelijke reden, waarbij recht zou bestaan op een transitievergoeding.
Hoe gaan wij dit betalen?

Vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) zal de compensatie betaald worden . Om ervoor te zorgen dat er voldoende fondsen zijn, zal de werkgeverspremie voor dit fonds verhoogd worden. Tevens zal de overheid meebetalen, omdat werknemers in het bijzonder onderwijs wel recht hebben op een transitievergoeding, maar deze werkgevers hoeven geen bijdrage te betalen aan het Awf.

Ingangsdatum

De ingangsdatum voor deze compensatie is 1 april 2020. Ook werkgevers, die voor inwerkingtreding van deze compensatieregeling werknemers hebben ontslagen in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid en een transitievergoeding hebben betaald, kunnen voor compensatie in aanmerking komen. Het gaat hierbij om die situaties, waarbij de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 is geëindigd of niet is voortgezet. Sinds 1 juli 2015 zijn werkgevers namelijk deze transitievergoeding verschuldigd.

Hoe kan ik de compensatie aanvragen?

Als u in aanmerking wilt komen voor deze compensatie, dan moet U hiervoor een aanvraag indienen bij het UWV. Dit kan pas als de volledige betaling aan de werknemer heeft plaatsgevonden (dus bij een gespreide betaling, na betaling van de laatste termijn) en moet binnen 6 maanden plaatsvinden. Het UWV zal dan binnen 8 weken een beslissing nemen. Voor transitievergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn uitbetaald, moet de werkgever binnen 6 maanden (dus voor 1 oktober 2020) een verzoek tot compensatie indienen. De beslistermijn van UWV zal in deze gevallen mogelijk langer zijn.

Zijn nu alle problemen opgelost?

Bovenstaand heeft u al kunnen lezen dat de compensatie pas kan worden aangevraagd na het volledig betalen van de transitievergoeding. Hiermee is het voor sommige werkgevers nog steeds een probleem. Niet iedereen heeft immers het geld liggen om de vergoeding te kunnen ‘voorschieten’. Ik vermoed dus dat dit niet de laatste aanpassing zal zijn.