PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen. U kunt hier onder andere lezen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, met wie wij uw gegevens delen en welke rechten u heeft als het om het verwerken van uw persoonsgegevens gaat.

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens stellen we uw belang centraal. Onze uitgangspunten zijn dat we uw gegevens zorgvuldig behandelen, voor een goede beveiliging van onze systemen zorgen en we adequaat omgaan met uw verzoeken over de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden zoals omschreven in deze privacyverklaring. De rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens staan tevens in deze verklaring beschreven. In geen geval verkopen wij uw persoonsgegevens aan derden.

Definitie persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Dit betekent dat een gegeven een persoonsgegeven is zodra daardoor kan worden achterhaald dat de gegevens over u gaan. De Van Eekhout Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor de redenen zoals benoemd in deze verklaring. Wanneer wij geen gegevens van u ontvangen kunnen wij u niet van dienst zijn.

Grondslagen verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als er een wettelijke grondslag voor te benoemen is. De grondslagen die in de wet gedefinieerd worden voor financieel advies zijn:

 • U heeft toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, eventueel door middel van een aanvraagformulier. De verleende toestemming kunt u altijd intrekken. Intrekken met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
 • De verwerking is nodig voor het uitvoeren van een overeenkomst die met u of voor u gesloten wordt. Voor advisering, bemiddeling en beheer van verzekeringen hebben wij persoonsgegevens van u nodig.
 • Een wettelijke verplichting geldt voor ons waar we uw gegevens voor nodig hebben om aan te voldoen.

Gebruiksdoeleinden persoonsgegevens

Van Eekhout Groep gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze worden verzameld. Voor de volgende doelen kunnen we uw persoonsgegevens verzamelen

 • Het adviseren van klanten en potentiele klanten inzake employee benefits, financiële planning en verzekeringen in de ruimste zin van het woord.
 • Het beoordelen en accepteren van (potentiele) klanten.
 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een klant.
 • Het beheren van de relatie met de klant.
 • Het verzamelen, doorgeven, en beheren van benodigde gegevens aan verzekeraars , uitvoerders en experts voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.
 • Het afwikkelen van betalingsverkeer.
 • Het afwikkelen en registreren van schades.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector.
 • Het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen de branche en groep waartoe van Eekhout Groep behoort, Van Eekhout Groep zelf en haar klanten en medewerkers.
 • Strategische marketing doeleinden.

Delen van gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen. Wij delen uw persoonsgegevens alleen indien dit noodzakelijk is. Het is mogelijk dat we uw informatie delen met verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, reïntegratiebedrijven, arbodiensten, financiële instellingen, (schade) experts, Rijksdienst Wegverkeer, incassobureaus, de Belastingdienst en toezichthouders.

Behandeling van persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgen ervoor dat deze goed zijn beveiligd. Om dit te waarborgen hebben we een aantal maatregelen getroffen.We leiden ons personeel op om met persoonsgegevens om te gaan. Zij weten hoe uw gegevens veilig verwerkt kunnen worden.Daarbij worden gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De wettelijke bewaartermijnen worden hierbij in acht genomen.

Tevens worden uw gegevens niet buiten de Europe Unie verwerkt. De nieuwe privacy wetgeving is van toepassing binnen de gehele Europese Unie. Door gebruik te maken van servers binnen de Europese Unie kan de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd worden.

Om te controleren of wij voldoen aan de privacywet-en regelgeving is er een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die als interne toezichthouder functioneert.

Rechten die u kunt uitoefenen

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens. De volgende rechten kunt u bij ons uitoefenen:

 • Recht om de gegevens die worden verwerkt in te zien (recht op inzage). u mag ons vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Voor het inzageverzoek hoeft geen reden te worden opgegeven. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens;
 • Recht om de gegevens aan te laten passen als ze onjuist zijn (recht op rectificatie). Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn mag u ons verzoeken de desbetreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Dit geldt ook als de gegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze verzameld zijn of op een andere manier in strijd zijn met een wet;
 • Recht om minder gegevens te laten verwerken (recht op beperking). Indien wij meer gegevens opvragen dan nodig voor de verwerking, kunt u de aanlevering beperken tot wat noodzakelijk is;
 • Recht om de gegevens volledig te laten wissen (recht op vergetelheid). Indien bijzondere persoonlijke omstandigheden het verzet tegen verwerking van persoonsgegevens kunnen rechtvaardigen, kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of anonimiseren.
 • Recht om verwerkte informatie op te vragen (recht op dataportabiliteit). Indien de door u verstrekte persoonsgegevens digitaal en op basis van uw toestemming of een overeenkomst worden verwerkt heeft u het recht een kopie te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en leesbare vorm.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking (recht op bezwaar). Indien u niet wilt dat de door ons ontvangen persoonsgegevens verwerkt worden, kunt u ons vragen niet tot verwerking over te gaan. Dit geldt niet als de gegevens reeds verwerkt blijken te zijn.
 • Recht op menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde besluitvorming (recht op menselijke blik). Indien een beslissing is genomen door automatisch verwerkte gegevens kunt u zich hierop beroepen om een nieuw besluit te laten nemen waarbij een mens de gegevens heeft beoordeeld.

Vragen, opmerkingen of klachten

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens of deze verklaring, dan kunt u daarover contact opnemen met onze Functionaris Persoonsgegevens. De Functionaris Persoonsgegevens kunt u ook benaderen indien u klachten heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens of wanneer u gebruik wilt maken van één van uw rechten.

U kunt de Functionaris Persoonsgegevens bereiken per e-mail via secretariaat@van-eekhout.nl met ‘privacy’ als onderwerp.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle entiteiten onder het Van Eekhout Groep label, te weten Van Eekhout & Partners, Van Eekhout & Koch Pensioenconsultancy BV, Van Eekhout Groep Amsterdam, Van Eekhout & Daniëls Legal Services en Van Eekhout Services (voorheen PPO Services).

Statement verwerkersovereenkomst Van Eekhout Groep