• Nederlands
Wijzigingen in de sociale zekerheid  in 2017

Wijzigingen in de sociale zekerheid in 2017

  • Employee benefits Legal services

In 2017 is de wetgeving rondom de sociale zekerheid op een aantal gebieden aangepast. Wij zetten voor u uiteen wat de wijzigingen inhouden en welke gevolgen dit voor u, als werkgever, kan hebben.

Wijzigingen in de WGA

Op 1 januari 2017 zijn een drietal wijzingen met betrekking tot de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) ingegaan:

Ten eerste zijn de WGA-premie voor vaste dienstverbanden (WGA-vast) en voor flexibele dienstverbanden (WGA-flex) samengevoegd. Werkgevers moeten nu voor het totale pakket (WGA-vast en WGA-flex) beslissen of zij zich publiek verzekeren bij UWV of dat zij hiervoor eigenrisicodrager worden.

Het kiezen van eigenrisicodragerschap voor de WGA is, daarnaast, voor werkgevers aantrekkelijker geworden omdat bestaande ziektegevallen vanaf nu bij het UWV mogen achterblijven

Tot slot kunnen werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap terugkeren bij UWV niet meer terugkeren op een minimumpremie maar betalen een premie gebaseerd op hun historische schadelast.

Wet tegemoetkomingen loondomein

Op 1 januari 2017 is de Wet tegemoetkomingen loondomein gedeeltelijk inwerking getreden.

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) voert twee tegemoetkomingen voor werkgevers in: het Lage inkomensvoordeel (LIV) en het Loonkostenvoordeel (LKV)

Per 1 januari 2017 is het LIV ingevoerd: een tegemoetkoming per werknemer per uur voor alle werknemers die minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Om voor dit voordeel in aanmerking te komen moet het gaan om een baan die minimaal 1248 uur in een kalenderjaar in beslag neemt.

Per 1 januari 2018 komt het huidige stelsel van premiekortingen te vervallen en zal het worden vervangen door het LKV.

Maatregelen Verzamelwet SZW 2017

In deze wet worden een aantal wetsverbeteringen of tekstuele wijzingen geregeld. Dit betreft onder meer:
Eigenrisicodragers voor de ZW kunnen nu zonder tussenkomst van UWV toestemming geven voor een proefplaatsing van (ex-)werknemers met een ZW-uitkering.
Voor alle werknemers die onder de Participatiewet vallen, geldt nu de no-riskpolis. Deze no-riskpolis is onbeperkt.

De nieuwe Arbowet

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbowet. Dit betekent dat de nieuwe Arbowet vanaf 1 juli 2017 ingaat.

Door de wijziging van de Arbowet wordt de adviserende rol van de bedrijfsarts en de verantwoordelijkheid van de werkgever wettelijk vastgelegd. Ook is er een actievere rol voor de medezeggenschapsraad. Zo krijgt de medezeggenschapsraad instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker.

Overige wijzigingen

Er moet verplicht een basiscontract arbodienstverlening tussen werkgever en arbodienstverleners komen met daarin de volgende afspraken:

de bedrijfsarts heeft toegang tot iedere werkplek;

de bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure;

de bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers;

de bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion;

de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen;

de bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten;

De invoering van een spreekuur voor werknemers door de bedrijfsarts, waarbij werknemers het recht krijgen een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden.

Het recht van werknemers op een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Het verzoek voor een second opinion kan alleen van de werknemer komen. Bedrijfsartsen moeten dit verzoek in principe altijd honoreren. Alleen als er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen, mag dit worden geweigerd.

Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. Inspectie SZW heeft de mogelijkheid om direct een boete op te leggen als het arbo-contract niet aan de juiste voorwaarden voldoet. Deze boetes kunnen oplopen tot € 13.500 per overtreding.

De nieuwe wet kent een overgangsjaar van 1 jaar. Dit betekent dat de aanpassingen van de contracten voor 1 juli 2018 geregeld dienen te zijn.